บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แบบตัวอย่างเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์

เพื่อส่งเสริมการออกแบบงานกราฟิก

ครูวุฒิภัทร พรมมา

จุดประสงค์ทั่วไป

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก

สามารถสร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก

สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก

ในงานอาชีพ

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก  หลักการของภาพกราฟิก

แบบ Vector และ Bitmap การสร้าง แก้ไขและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก

และประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ

 

คู่มือการใช้งาน

1. นักเรียนศึกษาวัตถุประสงค์และคำอธิบายรายวิชา

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3. เข้าเรียนบทเรียน การออกแบบโลโก้

4. เข้าเรียนบทเรียน ออกแบบนามบัตร

5. เข้าเรียนบทเรียน ออกแบบโปสเตอร์

6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลด

7. ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ขั้นตอนการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์

© 2019 by Wuttipat Promma. Proudly created with Wuttipat Promma

  • สีเทาไอคอน Facebook
  • สีเทาไอคอน YouTube

บทเรียนออนไลน์

เพื่อส่งเสริมการออกแบบงานกราฟิก

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now