top of page
vec.png

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แบบตัวอย่างเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์

เพื่อส่งเสริมการออกแบบงานกราฟิก

ครูวุฒิภัทร พรมมา

จุดประสงค์ทั่วไป

paint-palette.png

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก

computer-graphic.png

สามารถสร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก

newspaper.png

สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก

ในงานอาชีพ

idea (1).png

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก  หลักการของภาพกราฟิก

แบบ Vector และ Bitmap การสร้าง แก้ไขและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก

และประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ

SERVICES

คู่มือการใช้งาน

1. นักเรียนศึกษาวัตถุประสงค์และคำอธิบายรายวิชา

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3. เข้าเรียนบทเรียน การออกแบบโลโก้

4. เข้าเรียนบทเรียน ออกแบบนามบัตร

5. เข้าเรียนบทเรียน ออกแบบโปสเตอร์

6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลด

7. ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ขั้นตอนการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์

bottom of page