© 2019 by Wuttipat Promma. Proudly created with Wuttipat Promma

  • สีเทาไอคอน Facebook
  • สีเทาไอคอน YouTube
 

1. นักเรียนศึกษาวัตถุประสงค์และคำอธิบายรายวิชา

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3. เข้าเรียนบทเรียน การออกแบบโลโก้

4. เข้าเรียนบทเรียน ออกแบบนามบัตร

5. เข้าเรียนบทเรียน ออกแบบโปสเตอร์

6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลด

7. ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ขั้นตอนการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

เพื่อส่งเสริมการออกแบบงานกราฟิก

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now