top of page

การออกแบบโปสเตอร์

START

ดาวน์โหลด

ใบเนื้อหา

ใบสั่งงาน

ดาวน์โหลด

ไฟล์ตัวอย่างงาน

ดาวน์โหลด

1

ศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้

Empathize

ใบงาน

คำสั่ง : ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบสั่งงานแล้วศึกษาปัญหาพร้อมกับศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ในการออกแบบโปสเตอร์

ดาวน์โหลด

ใบสั่งงาน

2

ระบุประเด็นปัญหาหรือประเด็นความต้องการ

Define

คำสั่ง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการในการออกแบบโลโก้ โดยใ่ช้เทคนิค 5W1H 

ทำอะไร (What)

คือ สิ่งที่จะทำ แต่ละคนทำอะไรบ้าง

ใครใช้ (Who)

คือ ใครรับผิดชอบ ใครเกี่ยวข้อง ใครได้รับผลกระทบ

ใช้ที่ไหน (Where)

คือ สิ่งที่ต้องรู้ว่า เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำที่ไหน

ใช้เมื่อไหร่ (When)

คือ ระยะเวลาที่จะทำ เหตุการณ์ที่ทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด

ทำไมต้องออกแบบ (Why)

คือ สาเหตุที่ต้องทำสิ่งนั้นหรือเกิดเหตุการณ์นั้น

ทำอย่างไร (How)

คือ เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

ตัวอย่าง Mind Mapping วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการ

ส่งงาน

ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการ

โดยใ่ช้เทคนิค 5W1H 

ทำอะไร (What)

คือ สิ่งที่จะทำ แต่ละคนทำอะไรบ้าง

ใครใช้ (Who)

คือ ใครรับผิดชอบ ใครเกี่ยวข้อง ใครได้รับผลกระทบ

ตัวอย่างการระบุประเด็นปัญหาหรือความต้องการ

ทำอะไร (What)

ออกแบบโลโก้

ใครใช้ (Who)

บริษัท ฟาร์ม เฟรช แดรี่ กู๊ด จำกัด

ใช้ที่ไหน (Where)

คือ สิ่งที่ต้องรู้ว่า เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำที่ไหน

ใช้ที่ไหน (Where)

ผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาของบริษัท

ใช้เมื่อไหร่ (When)

คือ ระยะเวลาที่จะทำ เหตุการณ์ที่ทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด

ใช้เมื่อไหร่ (When)

ตลอดการดำเนินธุรกิจ

ทำไมต้องออกแบบ (Why)

คือ สาเหตุที่ต้องทำสิ่งนั้นหรือเกิดเหตุการณ์นั้น

ทำอย่างไร (How)

คือ เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

ทำไมต้องออกแบบ (Why)

เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาของบริษัท

ทำอย่างไร (How)

ออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator เป็นภาพ Vector

ใบงาน

คำสั่ง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการในการออกแบบโปสเตอร์ โดยใช้เทคนิค 5W1H 

3

ระดมความคิด

IDEATE

คำสั่ง : ให้นักเรียนศึกษาทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบโปสเตอร์และทำแบบทดสอบระหว่างเรียน

ใบงาน

คำสั่ง : ให้นักเรียนวาดภาพร่างโปสเตอร์ใส่กระดาษ A4

Picture33.png

ตัวอย่างภาพร่าง

4

การสร้างต้นแบบ

Prototype

คำสั่ง : ให้นักเรียนออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator โดยศึกษาขั้นตอนการสร้างโปสเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดโปรแกรม Photoshop

สร้างไฟล์เอกสารใหม่ Photoshop

1

2

แทรกภาพพื้นหลังในโปรแกรม Illustrator

3

แทรกข้อความพาดหัวในโปรแกรม Photoshop

4

แทรกรูปภาพสินค้าในโปรแกรม Photoshop

5

ตกแต่งโปสเตอร์ในโปรแกรม Photoshop

6

แทรกข้อความในโปรแกรม Photoshop

7

ตรวจสอบความเรียบร้อย

บันทึกไฟล์ .PSD ในโปรแกรม Photoshop

8

บันทึกไฟล์ JPEG ในโปรแกรม Photoshop

ปิดโปรแกรม Photoshop

5

ทดสอบต้นแบบ

TEST

Screen Shot 2563-02-14 at 16.41.15.png

ตัวอย่างแบบประเมินชิ้นงาน

ส่งงาน
bottom of page