top of page
74687763_3306800339392267_24733622858342

ครูวุฒิภัทร  พรมมา

ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธ์ ศรีสมพันธ์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

bottom of page